Dodávky technológií a stavebná činnosť

Sme montážno-dodávateľska firma

Dodávame a montujeme zariadenia pre priemyselné technológie a technické vybavenie budov od roku 1996. Zamestnávame odborníkov pre obrábanie a zváranie čiernych materiálov, materiálov z nehrdzavejúcej ocele v ochrannej atmosfére a vedúcich montérov pre montáž technológií. Disponujeme tiež výrobnou a montážnou kapacitou zameranou na dodávky od malých až po veľké technologické celky. Firma je taktiež zameraná na výrobu zváraných a obrábaných dielov, oceľových konštrukcií, plynofikácie, dodávky a montáž výmenníkových staníc (kotolní). V tejto oblasti inžinierskych a dodávateľských služieb ponúka firma komplexné práce „na kľuč“.

Stavby na kľúč aj formou subdodávok

Ďalším predmetom činnosti je stavebná činnosť s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií a sanácií oporných múrov a zosuvov pôdy, čističiek odpadových vôd a všetkých druhov inžinierskych sietí. Realizujeme výstavbu rodinných domov, privádzačov a pod. Pre investora zabezpečíme kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na celú stavbu a aj jej časti.

Optimálna profesná skladba tímu

Spoločnosť disponuje tímom v profesnej skladbe pre kompletnú realizáciu stavebnej výroby a vlastní potrebnú mechanizáciu. Na vykonanie prác atypických a špeciálne odborne náročných (umelecké práce, špeciálne technológie a materiály), kooperuje s renomovanými firmami v danej oblasti, čo je zárukou vysokej kvality použitých materiálov aj odbornosti práce.

Dodávky priemyselných technológií

Zaraďujeme sa medzi menšie podnikateľské subjekty, čo nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky trhu a zavádzať nové progresívne technológie. Orientácia podnikania sa zameriava vo väčšej miere na technologické dodávky a montáže v priemysle. Práce sú vykonávané pracovníkmi v pracovnom pomere, ktorí sú poučení o BOZP a PO. Svoju bezúhonnosť preukazujú na požiadanie odberateľa výpisom z registra trestov. Zamestnanci sú finančne dobre ohodnocovaní podľa pracovných výkonov. Dôkazom o tom je nízka fluktuácia zamestnancov.

Našim cieľom je kvalita

Certifikát Systému manažérstva kvality ISO 9001

Dlhodobo vysoká kvalita výsledného diela a efektivita ponúkaných služieb umožnila rast spoločnosti, technologický pokrok a rozširovanie portfólia služieb, na ktorom majú rozhodujúci podiel vzdelaní, tvoriví a angažovaní zamestnanci. Hlavným kritériom pre nás naďalej zostáva spokojnosť zákazníkov, preto staviame na dlhodobej partnerskej spolupráci, dokonalej identifikácii slabých aj silných stránok projektu a aplikácii normy ISO 9001. Riadenie kvality pokladáme za správnu cestu k cieľu – sme presvedčení, že realizovať politiku kvality je možné iba za aktívnej účasti motivovaného kolektívu a osobného príkladu a angažovanosti vedenia spoločnosti v každodennej praxi.

Politika a ciele kvality

Expanzia firemných aktivít a snaha poskytnúť lepšie služby si vynútila i zmeny v systému riadenia spoločnosti čo sa prejavilo v roku 2003 úspešným absolvovaním certifikačného auditu. Firma zaviedla zhodu zavedeného systému manažérstva kvality s medzinárodne uznávanou normou radu ISO 9001. Naša spoločnosť vyhlasuje politiku kvality s výraznou prozákazníckou orientáciou.

Prínos pre obe strany

Zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001 znamená jednoznačne identifikované, jasne popísané a prísne sledované procesy vo firme. Systém je zavedený vo vzájomných väzbách a informačných tokoch v rámci organizačnej štruktúry firmy a umožňuje nám včas identifikovať nedokonalosti v reťazci firemných procesov. Výslednom je preto vždy rovnako kvalitný produkt.

Technická inšpekcia SR

Oprávnenia a osvedčenia od slovenskej Technickej inšpekcie

 • montáž plynových zariadení
 • oprava a údržba plynových zariadení
 • montáž a rekonštrukcia tlakových zariadení
 • oprava a údržba tlakových zariadení

Certifikácia SMÚ

Vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Slovenským metrologickým ústavom

 • montáž a opravy meračov pretečeného množstva vody
 • montáž a opravy meračov tepla a ich členov
 • montáž a opravy plynomerov rotačných a turbínových
 • montáž a opravy prepočítavačov pretečeného množstva plynov

Efektívne pracovné postupy

Úspora nákladov znamená pre zadávateľov tohto druhu služieb nezanedbateľnú finančnú položku. Efektívne pracovné postupy, ktorými možno znížiť náklady, sa dajú dosiahnuť vyškoleným personálom, ktorý ich pozná a vie použiť. Neznalosť problematiky spôsobuje, že zákazník získa dojem o neúmerných finančných požiadavkách poskytovateľa prác. Smeruje to potom k snahe vyžiť vlastný personál a tým ušetriť. Opak je však pravdou. Pre úspory nákladov hovorí využitie techniky, pomôcok, prostriedkov a tým aj vyšší výkon, nižšie náklady na personál, úspora času a vyššia kvalita prác. Pri konečnom výpočte to znamená zníženie celkových nákladov na údržbu toho ktorého objektu. Nehovoriac o profesionálnom fungovaní a raste so všetkými jeho zložkami.

Komplexnosť ponuky a flexibilita firmy

Bohaté skúsenosti, kvalitné technické vybavenie, odbornosť, technická vyspelosť a kontrolná činnosť, to sú základné atribúty, ktoré dávajú záruku kvality ponúkaných služieb. Naším cieľom bolo vždy vyhovieť požiadavkám zákazníka a systémovo zaistiť aj ostatné služby majúce priamu súvislosť s našou činnosťou. Cena, kvalita, flexibilnosť a schopnosť zabezpečiť okamžitú náhradu za pracovníkov počas dovoleniek, práceneschopnosti, prekážkach pri práci a plniť požiadavky odberateľa. Ide nám predovšetkým o spokojnosť zákazníka, neustálu inováciu technológií, skvalitňovanie služieb a rešpekt k životnému prostrediu.

Snahou firmy je poskytnúť kvalifikované a profesionálne služby, ktoré prinesú spokojnosť obom zmluvným stranám.

 • analýza potrieb zákazníka
 • riadenie a kontrola pri výkone služieb, ktoré zabezpečia predchádzanie nespokojnosti zákazníka
 • optimalizácia nákladov vzhľadom na kvalitu služieb
 • vytvorenie zodpovednosti všetkých pracovníkov za kvalitu vo vnútri firmy
 • používanie najnovších technológii, šetrných k životnému prostrediu
 • zlepšovanie technického a materiálneho vybavenia pre zlepšenie kvality služieb